Statutter for Rundkirkens Venner


§ 1 Navn

"Rundkirkens Venner" er en ideell forening som er åpen for alle. 


§ 2 Kontor

Foreningens kontor er i Tønsberg kommune.


§ 3 Formål

”Rundkirkens Venner" skal skape interesse for rundkirken. Med rundkirken som sentrum, skal foreningen også kunne ta opp temaer som naturlig grenser til denne kirken: arkitektur, religion, idéhistorie, kunst o.a.


”Rundkirkens Venner" kan delta i samfunnsdebatten, og bidra til at rundkirken styrker Tønsbergs identitet, også i et internasjonalt perspektiv.


”Rundkirkens Venner"  skal gjennom samarbeid med det øvrige kulturlivet, næringslivet og det offentlige bidra til å trekke nye gjester til Tønsberg ved å styrke byens profil som reisemål for kulturinteresserte.


”Rundkirkens Venner"  skal i sine aktiviteter også avspeile Tønsbergs multikulturelle historie.


§ 4 Foreningens kapital

Foreningens grunnkapital er kr. 25.000,-.


To av styremedlemmene disponerer kontoen i fellesskap. Ett av medlemmene skal være foreningens leder.


Enkeltutgifter over kr 5000,- skal behandles og godkjennes av styret.


§ 5 Foreningens styre 

”Rundkirkens Venner"  ledes av et styre på fem til syv medlemmer. Styrets leder, styremedlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad gangen. På første ordinære årsmøte er 3 av styrets medlemmer på valg. Første vararepresentant møter fast, og har uttalerett i styret. Styret fordeler vervene internt.


Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg med den myndighet og det ansvar styret gir utvalget. Arbeidsutvalget er underlagt begrensningene i §4.


Styret/arbeidsutvalget innkalles til møte når lederen finner det påkrevet, eller minst to styremedlemmer anmoder om det. Møteinnkalling med saksliste sendes styremedlemmene med minst sju dagers varsel.


Styrevedtak skjer med vanlig stemmeflertall. Det er stemmeplikt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.


Styret/arbeidsutvalget får ikke honorar uten at dette er godkjent av styret.


Styreleder representerer foreningen, sørger for innkalling til møter og leder disse. Har leder forfall, overtar nestleder alle plikter og rettigheter.


Prokura og signaturrett tildeles foreningens leder og nestleder i fellesskap.


§ 6 Regnskap

Foreningens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over foreningens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Ajourført regnskap skal fremlegges på hvert styremøte. Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Budsjett godkjennes av årsmøte, og dette disponeres av styret. Regnskap og styrets årsrapport legges ut på hjemmesiden www.rundkirken.no.


§ 7 Gaver

Foreningen skal kunne motta gaver og tilskudd som forvaltes i samsvar med foreningens formål.


Styret fører oversikt over de personer og institusjoner som har gitt bidrag til foreningen. Det fastsettes ingen øvre eller nedre grense for bidragets størrelse.


Bidragene blir foreningens eiendom, og forvaltes i overensstemmelse med venneforeningens vedtekter.


§ 8 Offentlig godkjenning

”Rundkirkens Venner"  skal søkes godkjent i Enhetsregisteret i Brønnøysund.


§ 9 Endring av vedtektene

Endringer av disse vedtektene kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret minst seks uker før møtet.


Årsmøtet får forslagene tilsendt minst tre uker før møtet.


Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar.


§ 10 Oppløsning

I tilfelle av oppløsning av ”Rundkirkens Venner", går foreningens eiendeler til kulturformål i Tønsberg, etter nærmere bestemmelse fra styret.